Trắc nghiệm PowerPoint


1.      Kết thúc việc trình diễn: Phím ESC
2.      Thiết lập lại bố cục (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ,...) của Slide,:  Format - Slide Layout...
3.      Trình diễn tài liệu được soạn thảo: Slide Show - View Show
4.      Chèn thêm một Slide mới: Insert - New Slide
5.      Thay đổi thiết kế của Slide: Format - Slide Design...
6.      Muốn xóa bỏ một Slide, ta thực hiện: Edit - Delete Slide
7.      Để trình diễn một Slide trong PowerPoint:  Phím F5
8.      Kết thúc phiên trình diễn: Nháy phải chuột, rồi chọn End Show
9.      Thiết lập hiệu ứng cho văn bản, hình ảnh,..., ta thực hiện:
Slide Show - Custom Animation, rồi chọn Add Effect
10.  Xóa bỏ hiệu ứng trình diễn, ta chọn đối tượng cần xóa bỏ hiệu ứng và thực hiện: Slide Show - Custom Animation, rồi chọn Remove
---------------------------------------
PHÍM TẮT POWERPOINT

Ctrl + N                                            Khởi tạo một PowerPoint mới.
Ctrl + M                                           Thêm một Slide mới.
Ctrl + D                                            Copy Slide đang chọn xuống ngay phía dưới slide đó.
Ctrl + O                                            Mở một Slide
Ctrl + W                                           Đóng một Slide
Ctrl + P                                            In ra Slide
Ctrl + S                                            Lưu lại Slide
Ctrl + F                                            Tìm từ hay ký tự
Ctrl + H                                            Thay thế từ hay ký tự
Ctrl + K                                            Chèn một đường link
Ctrl + Z                                            Khôi phục thao tác trước
Ctrl + Y                                            Khôi phục thao tác trước khi thực hiện Ctrl + Z
Ctrl +A                                             Chọn toàn bộ Slide
Ctrl + B                                            Bật / Tắt chế độ in đậm
Ctrl + I                                             Bật / tắt chế độ in nghiêng
Ctrl + U                                            Bật / tắt chế độ gạch chân
F12                                                   Tùy chọn Lưu Slide
F5                                                      Bắt đầu chạy trình chiếu
Shift + F5                                         Bắt đầu chạy trình chiếu từ Slide đang chọn
Esc                                                   Thoát khỏi trình chiếu
F7                                                      Kiểm tra lỗi chính tả
Shift + F9                                         Bật / Tắt đường kẻ ô dạng lưới trong Slide
Delete                                              Xóa các ký tự phía sau
Backspace                                     Xóa các ký tự phía trước
Ctrl + Delete                                   Xóa một từ phía sau
Ctrl + Backspace                          Xóa một từ phía trước