TRẮC NGHIỆM EXCEL

1.      Đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) bảng tính:  Ctrl+Home
2.      Lưu bảng tính hiện thời vào đĩa:  File – Save 
3.      Nhập công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ: Dấu bằng (= )
4.      Giao của một hàng và một cột được gọi là? Ô
5.      Xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện: Home - Delete Cells
6.      Để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại:
Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F2
7.      Để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn khối cần lọc:
Data - Filter - AutoFilter
8.      Trong Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một điều kiện cho trước? SUMIF
9.      Để chèn thêm một cột vào trang tính: Table - Insert Columns
10. Di chuyển từ sheet này sang sheet khác: Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down
11. Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:
Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái
12. Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là: Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức
13. Chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiện thị trong ô các kí tự: #
14. Muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tằng (giảm), ta thực hiện:
Data - Sort
15. Khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, Địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?B1..H15
16. Hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ?
a) Tiêu đề b) Có đường lưới hay không
c) Chú giải cho các trục d) Cả 3 câu đều đúng
17. Tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc"; ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả: #VALUE!  
18. Tại ô A2 có sẵn giá trị số 25; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả: 5
19. Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?
Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số
20. Tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) thì nhận được kết quả? HOC
21. Tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả: #DIV/0!
22. Điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào? <>
23. Địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối? $B$1:$D$10
24. Tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả? Tin hoc van phong
25. Tại ô A2 gõ vào công thức =IF(3>5,100,IF(5<6,200,300)) thì kết quả nhận được tại ô 200
26. Tại ô A2 có sẵn dãy kí tự "1Angiang2". Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các cột B2, C2, D2, E2; thì kết quả nhận được tại ô E2 là: 1Angiang6
27. Tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =LEFT(A2,3) thì nhận được kết quả?  TIN
28. Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy? Có thể khai báo đánh số trang in hoặc không
29. Tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả? Tin Hoc Van Phong
30. Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 8/18/2008; Khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là: 8/17/2008
31. Tại ô A2 có giá trị là số 10 ; ô B2 có giá trị là số 3. Tại ô C2 gõ công thức =MOD(A2,B2) thì nhận được kết quả: 1
32. Tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6 thì sẽ có công thức là: E6*F6/100
33. Tại ô A2 có sẵn giá trị số 10 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =PRODUCT(A2,5) thì nhận được kết quả: 50
34. Tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả:  #VALUE!
35. Tại ô A2 có sẵn giá trị dãy kí tự "1 Angiang 2". Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các ô B2, C2, D2, E2 ; thì kết quả nhận được tại ô E2 là: 5 Angiang 2
36. Khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?
#NAME!
37. Tại ô A2 có giá trị là số 2008. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả? 4
38. Tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả: Giá trị kiểu số 2008
39. Tại ô A2 có sẵn giá trị số 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả: 4
40. Tại ô A2 gõ vào công thức =MAX(30,10,65,5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là:
65
41. Tại ô A2 có giá trị là chuỗi Tinhoc ; Tại ô C2 gõ vào công thức =A2 thì nhận được kết quả tại ô C2: TinHoc
42. Tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =UPPER(A2) thì nhận được kết quả?   TIN HOC VAN PHONG 

---------------------------
PHÍM TẮT EXCEL
Enter: Cài dữ liệu vào ô, di chuyển xuống dưới
ESC: Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi
F4 hay Ctrl+Y : Lặp lại thao tác vừa làm
Alt+Enter: Bắt đầu dòng mới trong ô
Backspace : Xóa ký tự bên trái hoặc vùng chọn
Delete: Xóa ký tự bên phải hoặc vùng chọn
Ctrl+Delete Xoá tất cả chữ trong một dòng
Home Chuyển về đầu dòng
Ctrl+D Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới
Ctrl+R Chép dữ liệu từ bên trái qua phải
Shift+Enter Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn
Tab Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua phải vùng chọn
Shift+Tab Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua trái vùng chọn

Phím tắt excel chức năng
F2 Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô
Backspace Xoá ký tự bên trái trong ô đang hiệu chỉnh
Ctrl+F3 Đặt tên cho vùng chọn
F3 Dán một tên đã đặt trong công thức
F9 Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở
Shift+F9 Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành
Alt+= Chèn công thức AutoSum
Ctrl+; Cập nhật ngày tháng
Ctrl+Shift+: Nhập thời gian
Ctrl+K Chèn một Hyperlink
Ctrl+Shift+” Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
Ctrl+’ Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
Ctrl+A Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức
Ctrl+Shift+A Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khi nhập tên hàm vào công thức.

Phím tắt excel định dạng dữ liệu
Ctrl+1 Hiển thị lệnh Cell trong menu Format
Ctrl+Shift+~ Định dạng số kiểu General
Ctrl+Shift+$ Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân
Ctrl+Shift+% Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)
Ctrl+Shift+^ Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân
Ctrl+Shift+# Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm
Ctrl+Shift+? Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân
Ctrl+Shift+& Thêm đường viền ngoài
Ctrl+Shift+ - Bỏ đường viền
Ctrl+B Bật tắt chế độ đậm, không đậm
Ctrl+I Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng
Ctrl+U Bật tắt chế độ gạch dưới
Ctrl+5 Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa
Ctrl+9 Ẩn dòng
Ctrl+Shift+( Hiển thị dòng ẩn